F. Syarat-syarat, Sifat-sifat, Asas-asas dan Prinsip-prinsip Kepemimpinan.

Syarat-syarat Pemimpin dan Kepemimpinan.

1. Syarat-syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin adalah:
a. Watak yang baik (karakter, budi, moral).
b. Intelegensia yang tinggi.
c. Kesiapan lahir dan batin,

2. Syarat-syarat lainnya yang diperlukan:
a. Sadar akan tanggung jawab.
b. Memiliki sifat-sifat Kepemimpinan yang menonjol.
c. Membimbing dirinya dengan asas-asas dan prinsip-prinsip Kepemimpinan.
d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan perintah-perintah dengan penuh tanggung jawab (correct) serta mampu membimbing anak buahnya dengan baik dan menggemblengnya menjadi suatu kesatuan yang efektif.
e. Mengenal anak buahnya, memahami sepenuhnya akan sifat dan tingkah laku masing-masing dalam segala macam keadaan, suasana dan pengaruh.
f. Paham akan cara bagaimana seharusnya mengukur dan menilai kepemimpinannya.

Sifat-sifat Kepemimpinan meliputi antara lain:
1. Jujur.
2. Berpengetahuan.
3. Berani (Fisik dan Moral).
4. Mampu mengambil keputusan.
5. Dapat dipercaya.
6. Berinisiatf
7. Bijaksana.
8. Tegas.
9. Adil.
10. Menjadi tauladan.
11. Tahan UJi (Ulet).
12. Loyalttas.
13. Ttdak rnementingkan dird sendlrt.
14. Antustas.
15. Simpatik.
16. Rendah hati.

Asas-asas Kepemimpinan.
1. TAQWA, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya
2. ING NGARSA SUNG TULADA, ialah memberi suri tauladan di hadapan anak buah.
3. ING MADYA MANGViV KARSA, ialah ikut bergiat serta menggugah sema-ngat di tengah-tengah anak buah.
4. TUT WURI HANDAYANI, ialah mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buah.
53
5. WASPADA PURBA WASESA, ialah selalu waspada mengawasi serta sang-gup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
6. AMBEG PARAMA ARTA, ialah dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
7. PRASAJA; ialah tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
8. SATYA, ialah sikap loyal. yang timbal balik,
9. GEMI NAST'ITI, ialah kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
10. BELAKA, ialah kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan.
11. LEGAWA, ialah kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikut-nya.

Prinsip-prinsip Kepemimpinan.
1. Mahir dalam soal-saal teknis dan taktis.
2. Ketahui diri sendiri, cari dan usahakan selalu perbaikan-perbaikan.
3. Yakinkan diri, bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi dan dijalankan.
4. Ketahui anggota-anggota bawahan dan juga serta pelihara kesejahteraan mereka.
5. Usahakan dan pelihara selalu, agar anggota mendapatkan keterangan-ke-terangan yang diperlukan
6. Berilah tauladan dan contoh yang baik.
7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan para anggota.
8. Latih anggota bawahan sebagai satu tim yang kompak.
9. Buat keputusan-keputusan yang sehat dan pada waktunya.
10. Berilah tugas dan pekerjaan pimpinan (komando) sesuai dengan kemam-puannya.
11. Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.
Kalau suka, tolong klik "like/suka" di bawah ini:

Related : F. Syarat-syarat, Sifat-sifat, Asas-asas dan Prinsip-prinsip Kepemimpinan.

Kunjungi dan follow juga link dibawah ini: